Μελέτη- εφαρμογή εκτεταμένης αποκατάστασης με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite)