Μελέτη και κατασκευή των ενισχύσεων που αφορούν στην έδραση βαρέων μηχανημάτων σε δύο στάθμες υφισταμένου κτηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες μέθοδοι από αντικατάσταση ελαφρώς ωπλισμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και ανάπτυξη μεταλλικών υποστυλώσεων για τη μεταφορά φορτίων στο έδαφος (επί νέας θεμελίωσης) με ελάχιστη συνεισφορά των προσθηκών στα στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου φορέα.

Μελέτη και επίβλεψη στατικώς ανεξάρτητης προσθήκης μεταλλικού φορέα.