Κατεδάφιση Βιοτεχνικών κτιρίων εκτάσεως περί των 4.000τ.μ. αποτελούμενων από 5 κτίρια (3 από οπλισμένο σκυρόδεμα και 2 από Δομικό Χάλυβα). Η κατεδάφιση έγινε με συνδυασμό Μηχανικών μέσων και εξοπλισμού, καθώς έγινε εκτεταμένη αποσυναρμολόγηση σε μεταλλικό εξοπλισμό και μεταλλικό φέροντα οργανισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Από εμάς παρασχέθηκε διοικητική μέριμνα και διαχείριση ασφαλείας- υγιεινής.