Κατεδάφιση ειδικού φορέα με ηλικία άνω των 60ετών, που ακολούθησε τη προσεκτική αποξήλωση του εξοπλισμού. Στο έργο τηρήθηκε και διαδικασία πλήρους ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων κατεδάφισης.

Από το γραφείο μας έγινε η οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών (συνεκτιμούμενων και των στατικών αναλύσεων), καθώς και η διαχείριση της ασφάλειας και υγιεινής του έργου.

Βίντεο