Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευση του υλικού της ιστοσελίδας, τόσο των κειμένων, όσο και του φωτογραφικού υλικού, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρείας.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα και τρίτες ιστοσελίδες εφόσον περιλαμβάνεται ο πρωτότυπος σύνδεσμος (url).