Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μόνο τα cookies που προβλέπονται από το διεθνώς αναγνωρισμένο script Google Analytics.

Ο σκοπός της χρήσης του Google Analytics είναι καθαρά στατιστικός.