Κατεδάφιση ειδικού φορέα με ηλικία άνω των 60ετών, που ακολούθησε τη προσεκτική αποξήλωση του εξοπλισμού. Στο έργο τηρήθηκε και διαδικασία πλήρους ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων κατεδάφισης.

Από το γραφείο μας έγινε η οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών (συνεκτιμούμενων και των στατικών αναλύσεων), καθώς και η διαχείριση της ασφάλειας και υγιεινής του έργου.

Βίντεο


Κατεδάφιση Βιοτεχνικών κτιρίων εκτάσεως περί των 4.000τ.μ. αποτελούμενων από 5 κτίρια (3 από οπλισμένο σκυρόδεμα και 2 από Δομικό Χάλυβα). Η κατεδάφιση έγινε με συνδυασμό Μηχανικών μέσων και εξοπλισμού, καθώς έγινε εκτεταμένη αποσυναρμολόγηση σε μεταλλικό εξοπλισμό και μεταλλικό φέροντα οργανισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Από εμάς παρασχέθηκε διοικητική μέριμνα και διαχείριση ασφαλείας- υγιεινής.


Μελέτη και κατασκευή των ενισχύσεων που αφορούν στην έδραση βαρέων μηχανημάτων σε δύο στάθμες υφισταμένου κτηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες μέθοδοι από αντικατάσταση ελαφρώς ωπλισμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και ανάπτυξη μεταλλικών υποστυλώσεων για τη μεταφορά φορτίων στο έδαφος (επί νέας θεμελίωσης) με ελάχιστη συνεισφορά των προσθηκών στα στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου φορέα.

Μελέτη και επίβλεψη στατικώς ανεξάρτητης προσθήκης μεταλλικού φορέα.