Οι συγκεκριμένες μελέτες απαιτούνται συνήθως σε περίπτωση επενδύσεων, επαγγελματικών κατασκευών, αλλά και σε συνηθέστερες κατασκευές, όπου ο εντολέας επιθυμεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το προεκτιμώμενο κόστος του εγχειρήματος, το χρόνο απόσβεσης του σχετικού κόστους, πιθανές χρηματοδοτήσεις από την πολιτεία κ.ο.κ., προτού προβεί σε αγορά γης , ανάθεση μελετών κ.τ.λ. Είναι πολύ σημαντικό στη φάση αυτή να προεκτιμηθούν διάφοροι παραγοντες, από πολεοδομικά δεδομένα, κόστος κατασκευής, τεχνικές ιδιαιτερότητες, χρονοδιαγράμματα, με τρόπο αρκετά ρεαλιστικό, ώστε να οδηγήσει σε σαφή συμπεράσματα.