Αποψη εσωτερικού χώρου μετά από ανακατασκευή μονοκατοικίας

Ανάληψη μελετών – διαδικασίας αδειοδότησης – κατασκευής με σκοπό την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό, σε υφιστάμενους χώρους κατοικίας, εργασίας, καταστήματα κ.α.

Η διαδικασία γίνεται με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήση, ως έχουν ή πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον και πάντα αφού εξεταστούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζονται από την επέμβαση (Μη επηρεασμός της στατικής επάρκειας φερόντων και μη στοιχείων προς το δυσμενέστερο, σεβασμός στα πολεοδομικά μεγέθη ώστε να μη δημιουργούνται αυθαιρεσίες, σεβασμός στον πιθανώς υπάρχον αρχιτεκτονικό τύπο του χώρου).

Επίλυση θεμάτων που αφορούν στη φτωχή ενεργειακή απόδοση με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμού, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση μέσω ελαχιστοποίησης απωλειών.

Δυνατότητα χρήσης τρεχόντων προγραμμάτων επιδοτήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.