Υλοποίηση μελετών

Σχεδιασμός νεοαναγειρόμενων κτηρίων κάθε χρήσης, ή διαρρύθμισης υφισταμένων, κατόπιν εκτενούς μελέτης των εξειδικευμένων συνθηκών, που επιβάλλονται από τις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετηθούν, το χώρο (προσανατολισμός, συστήματα δόμησης, γειτονικό και ευρύ περιβάλλον, όροι και περιορισμοί δόμησης) και φυσικά του επιθυμητού προϋπολογισμού.

Παρέχεται μεγάλη πείρα, σε ό, τι αφορά στην (χαοτική!) Ελληνική πολεοδομική νομοθεσία και άμεση καθημερινή ενημέρωση κάθε εξέλιξης – τροποποίησης αυτής.

Η πορεία του σχεδιασμού, γίνεται πάντα με τακτική ενημέρωση του εντολέα όπου και γίνονται όποιες απαραίτητες προσαρμογές χρειαστούν σύμφωνα με τις επιθυμίες και υπό την συνεχή παροχή προτάσεων από μέρους μας.

Πέραν της λειτουργικότητας, θεωρούμε πολύ σημαντικό και το αισθητικό μέρος της διαδικασίας στο οποίο δίνεται εξίσου σημαντικό βάρος.

Κατά την πορεία του σχεδιασμού και αφού έχουν γίνει οι τελικές γενικές επιλογές, γίνεται παράλληλα και η μελέτη της τρισδιάστατης – φωτορεαλιστικής απόδοσης του εξωτερικού του κτηρίου (κατόπιν ειδικής απαίτησης μπορεί να γίνει και απεικόνιση του εσωτερικού επίσης), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εποπτείας του αποτελέσματος, προ της φάσης έκδοσης οικοδομικής αδείας και της κατασκευής.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών, συντάσσεται ο χρονικός προγραμματισμός καθώς και ο προϋπολογισμός της φάσης της κατασκευής.

Παράλληλα αναλαμβάνεται με υπευθυνότητα, κάθε διαδικασία έκδοσης αδείας δόμησης (πρώην οικοδομικής αδείας) και ό, τι αφορά στη διεκπεραίωση των διαδικασιών, με την ελάχιστη δυνατή όχληση του εντολέα.


Η εξειδίκευση και ο πλήρης και σύγχρονος εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την πείρα και την υπευθυνότητα που απαιτεί το ευρύ και τεχνικό - επιστημονικό αντικείμενο της στατικής – δυναμικής των κατασκευών, συντελούν στην πολυετή δυναμική παρουσία του γραφείου μας στο χώρο.

Ειδικότερα αναλαμβάνονται στατικές – δυναμικές μελέτες κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, σύμμεικτες (συνδυασμός των δύο ανωτέρω), κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και από ξύλο.

Επίσης, αναλαμβάνονται εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων, που έχουν υποστεί βλάβες (π.χ. από σεισμό, πυρκαϊά, από διάβρωση, καθιζήσεις), ή στα οποία πρόκειται να γίνει προσθήκη ορόφων, μελέτες αποκατάστασης ή ενίσχυσης αυτών όταν κρίνεται απαραίτητο με διαστασιολόγηση των νέων στοιχείων και επανεκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του συνόλου του δομήματος.

Τα παραπάνω μελετούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ε.Α.Κ. 2003, Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, Ευρωκώδικες (ΕΝ 1990-1998), ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012) και χρησιμοποιείται πάντα η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού (fespa pushover – ΚΑΝ.ΕΠΕ. της L.H. λογισμικής).

Πέραν των απαιτούμενων μελετών, διατίθεται επιπλέον (και όπου δεν απαιτείται νομικά) η εποπτεία του σχεδιαζόμενου δομήματος με συνδυασμό κανονισμών και με μη γραμμικές μεθόδους, ώστε να είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα ασφάλειας και οικονομίας της κατασκευής.

Ιδιαίτερα σχολαστική είναι και η επίβλεψη που αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο και πραγματοποιείται με τακτικές αυτοψίες, παρατηρήσεις, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες, με σκοπό την άρτια εφαρμογή της μελέτης.

Επίσης διατίθεται πείρα και σχετικός εξοπλισμός για την εκτέλεση εργασιών αποτίμησης της αντοχής των υλικών με καταστροφικές (πυρηνοληψία) και μη (π.χ. κρουσιμέτρηση) καθώς και εργασίες ανίχνευσης οπλισμών με αποκάλυψη και μη (π.χ. χρήση ανιχνευτή υπερήχων), με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση στις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2012 περί Σ.Α.Δ. (στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων) όσον αφορά στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων ή ενισχυόμενων κατασκευών.


Ως φυσική συνέχεια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας, υποχρεούμαστε στην διεξαγωγή της επίβλεψης που ορίζεται από το νόμο και αφορά γενικά στην επίβλεψη της ορθής εφαρμογής όλων των μελετών στη φάση της κατασκευής. Ανεξαρτήτως αυτής της υποχρέωσης (που πάντα φέρουμε εις πέρας με συνέπεια), υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης της επιστασίας της κατασκευής στο γραφείο μας. Η επιστασία επεκτείνεται επιπλέον στο αντικείμενο της καθημερινής παρουσίας στο έργο της εκπροσώπησης και προάσπισης των συμφερόντων του εντολέα την επιλογή και οργάνωση των συνεργείων και υλικών (σε συνεννόηση με τον εντολέα, την σύνταξη λεπτομερούς προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και την τήρηση αυτών, καθώς και ό, τι άλλο απαιτεί η κατασκευή (σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, τήρηση Ε.Κ.Κ.Ο. (ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών), σύνταξη Α.Π.Δ. (αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων) και διεκπεραίωση στο Ι.Κ.Α. κ.α.

Εκτός των παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης στο γραφείο μας της κατασκευής «κατ΄ αποκοπή» του έργου σας. Στην περίπτωση αυτή, αφού πρώτα γίνει κοστολόγηση και προσφορά συνοδευόμενη από σαφέστατη Γ.Σ.Υ. (Γενική συγγραφή υποχρεώσεων), αναλαμβάνουμε την κατασκευή με συνέπεια, υπευθυνότητα, σε συγκεκριμένο κόστος ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάμιξή σας με την επίπονη διαδικασία, με την οποία ίσως δεν επιθυμείτε να εμπλακείτε.


Καλύπτονται από το γραφείο μας και όλες οι περιπτώσεις που αφορούν επέμβαση οποιουδήποτε είδους και προϋπολογισμού σε υφιστάμενες κατασκευές με σκοπό είτε την άρση όποιας επικινδυνότητας- βλαβών – αστοχιών, ενίσχυση, προσθήκη ορόφων, προσθήκη κατ΄ επέκταση, αναδιαρρύθμιση (με σκοπό την λειτουργικότητα και την αισθητική αναβάθμιση), ανακαίνιση επίλυση τεχνικών προβλημάτων κ.ο.κ. Επίσης προσφέρουμε λύσεις που αφορούν την άρτια διαρρύθμιση και την τελική όψη του εσωτερικού και του εξωτερικού του χώρου σας (πάντα με την εγγύηση της ιδιότητας μας ως διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί).

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην εκτέλεση εργασιών επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό, επεκτείνουμε τα τελευταία χρόνια το αντικείμενο των σχετικών μελετών και στην κατασκευή. Αντικείμενο ιδιαίτερα απαιτητικό, που απαιτεί υψηλού βαθμού εξειδίκευση και ανάληψη των εργασιών μόνο από Πολιτικούς Μηχανικούς με σχετική πείρα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012).

Σχετικά με τις ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού χρησιμοποιούμε, βάσει σύγχρονου εξοπλισμού και εξειδικευμένων συνεργείων, μεθόδους εγχύτου και εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite), αμμοβολές, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, σύνθετα υλικά (frp – ανθρακονήματα), μεταλλικούς κλωβούς, χιαστί συνδέσμους αύξησης της δυσκαμψίας κτλ, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη.


Ανάληψη μελετών – διαδικασίας αδειοδότησης – κατασκευής με σκοπό την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό, σε υφιστάμενους χώρους κατοικίας, εργασίας, καταστήματα κ.α.

Η διαδικασία γίνεται με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήση, ως έχουν ή πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον και πάντα αφού εξεταστούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζονται από την επέμβαση (Μη επηρεασμός της στατικής επάρκειας φερόντων και μη στοιχείων προς το δυσμενέστερο, σεβασμός στα πολεοδομικά μεγέθη ώστε να μη δημιουργούνται αυθαιρεσίες, σεβασμός στον πιθανώς υπάρχον αρχιτεκτονικό τύπο του χώρου).

Επίλυση θεμάτων που αφορούν στη φτωχή ενεργειακή απόδοση με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμού, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση μέσω ελαχιστοποίησης απωλειών.

Δυνατότητα χρήσης τρεχόντων προγραμμάτων επιδοτήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.


Αναλαμβάνεται η διαδικασία που αφορά στον έλεγχο – συμμόρφωση – αδειοδότηση για καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.


Καλέστε μας σήμερα στα: 210.68.00.326 ή 693.6631779 για να μας ζητήσετε πληροφορίες και να συντάξουμε το φάκελο σας ή στείλτε μας μήνυμα πατώντας εδώ!

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και ανταγωνιστικές τιμές, τη διαδικασία ελέγχου – τακτοποίησης (άρθρο 96 ) ή νομιμοποίησης (άρθρο 106 ) – έκδοση σχετικής βεβαίωσης (άρθρο 83), σε κάθε είδους υπέρβαση δόμησης, όπως προβλέπεται στο Ν.4495/17 . Επίσης, εκδίδεται η βεβαίωση νομίμως υφισταμένου ή αδομήτου για την σύνταξη δικαιοπραξιών.

Μία σύντομη ανάγνωση – ερμηνεία του Νόμου:

Σύμφωνα με το Ν.4495/17 (αλλά και τους προγενέστερους αυτού,Ν.4178/13, Ν.4014/11), ισχύει απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή (πωλήσεις, γονικές παροχές κ.τ.λ.) σε ακίνητα που περιέχουν αυθαίρετες εγκαταστάσεις ή/και χρήσεις. Προς τούτο, προ της έκδοσης συμβολαίου και μέσα από ένα πλαίσιο αυστηρών ποινών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, απαιτείται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης νομιμότητας από Μηχανικό.

Η σχετική βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί μόνο σε περιπτώσεις αδομήτων ακινήτων (οικόπεδα ή γήπεδα) καθώς και σε νομίμως υφιστάμενα κτήρια – εγκαταστάσεις & χρήσεις. Επίσης η σχετική βεβαίωση εκδίδεται με ειδική μνεία και σε περιπτώσεις ρυθμισμένων ή νομιμοποιημένων εγκαταστάσεων η/και χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των 3 έως άνω νόμων (αλλά και άλλων σχετικών προγενέστερων (π.χ. Ν. 3843/10, Νόμο «Σουφλιά», «Τρίτση» κ.ο.κ.).

Βεβαίως σήμερα είναι σε ισχύ μόνο ο Ν.4495/17, επομένως αποτελεί «μονόδρομο» σε όποια ρύθμιση υπερβάσεων εκκρεμεί ακόμη.

Εκτός της ανάγκης τακτοποίησης των όποιων σχετικών εκκρεμοτήτων εν΄ όψει κάποιας επικείμενης δικαιοπραξίας, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/17 & Ν.3843/10, εκκρεμεί και η σύνταξη της «ταυτότητας κτηρίου» η οποία θα είναι υποχρεωτική σε κάθε κτίσμα και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία νομιμότητας αυτού. Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο το να εξεταστεί η νομιμότητα της περιουσίας σε κάθε περίπτωση. Εδώ, τίθεται (με απλή γλώσσα) το εξής ερώτημα: Είναι, ή όχι νόμιμο το σπίτι μου; Μόνο μια απάντηση μπορούμε να δώσουμε: Αν δεν είστε ειδικοί σε πολεοδομικά θέματα, συγκεντρώστε ό, τι στοιχεία διαθέτετε (π.χ. οικοδομική άδεια, σχέδια, μελέτες, συμβόλαια..) και απευθυνθείτε σε Μηχανικό που να εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Εκείνος θα σας παρέχει τη γνώση που σας είναι απαραίτητη!

Το επόμενο βήμα, σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει όποια υπέρβαση, είναι να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο της ένταξης στις ρυθμίσεις του Ν.4495/17 ο οποίος είναι σε ισχύ από τις 03-09-2017 και έως τις 08-11-2019. Βάσει των διατάξεών του, δίνεται μέσω ενός συστήματος κατηγοριοποίησης των υπερβάσεων, η δυνατότητα είτε νομιμοποίησης (με άδεια δόμησης – σε ειδικές περιπτώσεις, οπού τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη το επιτρέπουν), αναστολής από την κατεδάφιση εφ΄ όρου ζωής, ή τριακονταετούς αναστολής επιβολής προστίμων. Επίσης, εκτός από τη μεγάλη λίστα εκπτωτικών συντελεστών και περιπτώσεις απαλλαγών που διατίθενται, προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις (αλλά και επιβαρύνσεις) που σχετίζονται με το χρόνο υπαγωγής. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, (εκτός της νομιμοποίησης με άδεια δόμησης, που επιβαρύνεται μόνο με το παράβολο και το κόστος έκδοσης της σχετικής άδειας), επιβαρύνονται με «ειδικό» πρόστιμο (συν την αμοιβή του Μηχανικού που θα φέρει εις πέρας τη διαδικασία). Ο όρος «ειδικό» ορίζεται για να διαχωρίσει από τα πρόστιμα που παγίως ισχύουν (πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης), όπως διαμορφώθηκαν (και εκτινάχθηκαν!) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/17, τα οποία είναι ασυγκρίτως υψηλότερα.

Πότε όμως συμφέρει να δηλώσουμε; Η ιδανική περίπτωση είναι να δηλώσουμε σύντομα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά δίνεται από την πολιτεία κίνητρο με έκπτωση στην περίπτωση υπαγωγής εντός του 1ου εξαμήνου της ισχύος του Νόμου. Ωστόσο, αν υπάρχει η δυνατότητα εφ΄ άπαξ εξόφλησης, τότε προβλέπεται έκπτωση 20%. Και κάτι που θα ενδιαφέρει, θέλουμε να πιστεύουμε, πολλούς: Δίνεται επίσης η δυνατότητα «ανταλλαγής» έως και 50% της αξίας του ειδικού προστίμου με υπηρεσίες, εργασίες και υλικά που αφορούν στη στατική ή/και ενεργειακή αναβάθμιση του υπό εξέταση κτίσματος – χώρου.

Εκτενέστερη πληροφόρηση μπορείτε να λάβετε αφού έρθετε σε επικοινωνία με εμάς.


Έκδοση βάσει των διατάξεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ. του Π.Ε.Α. που αφορά όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Διαβάστε παρακάτω χρήσιμες ερωταπαντήσεις για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.


Οι συγκεκριμένες μελέτες απαιτούνται συνήθως σε περίπτωση επενδύσεων, επαγγελματικών κατασκευών, αλλά και σε συνηθέστερες κατασκευές, όπου ο εντολέας επιθυμεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το προεκτιμώμενο κόστος του εγχειρήματος, το χρόνο απόσβεσης του σχετικού κόστους, πιθανές χρηματοδοτήσεις από την πολιτεία κ.ο.κ., προτού προβεί σε αγορά γης , ανάθεση μελετών κ.τ.λ. Είναι πολύ σημαντικό στη φάση αυτή να προεκτιμηθούν διάφοροι παραγοντες, από πολεοδομικά δεδομένα, κόστος κατασκευής, τεχνικές ιδιαιτερότητες, χρονοδιαγράμματα, με τρόπο αρκετά ρεαλιστικό, ώστε να οδηγήσει σε σαφή συμπεράσματα.